FUNDAMENTY PALOWE, WZMOCNIENIA PODŁOŻA, ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu posadowień pośrednich i zabezpieczania głębokich wykopów.
W ramach głębokiego fundamentowania wykonujemy pale w technologii CFA, FDP, w rurach obsadowych, wbijane pale prefabrykowane oraz kolumny betonowe CMC. Zabezpieczenia głębokich wykopów wykonujemy w technologiach: ścianek szczelnych i obudowy berlińskiej.
Nasze realizacje wykonywane są od fazy projektowej do zakończenia prac na budowie.

PALE CFA

PALE CFA (Continous Flight Auger) nazywane również FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) – są to pale wiercone świdrem ślimakowym w następujących etapach: wiercenie do projektowanej rzędnej, podciąganie świdra z jednoczesnym pompowaniem betonu przez rdzeń świdra oraz montaż zbrojenia w świeżą mieszankę betonową.

pale fdp

PALE FDP

Pale FDP (Full Displacement Piles) – przemieszczeniowe pale wiercone wykonywane w fazach takich jak pale CFA z tą różnica, że dzięki specjalnej geometrii świdra grunt nie jest przemieszczany na powierzchnię tylko na boki i pod podstawę formowanego pala. Dogęszczenie gruntu wokół pala powoduje zwiększenie jego nośności.

BETONOWE KOLUMNY PRZEMIeSZCZENIOWE

Betonowe kolumny przemieszczeniowe stosowane są głównie do wzmacniania podłoża pod nasypy i płyty fundamentowe. Technologia ta jest bardzo wydajna i powoduje znaczne ograniczenie osiadań obiektów budowlanych.

 

Pale w rurach obsadowych

Pale w rurach obsadowych są to pale wiercone wielkośrednicowe. Stateczność ścian zapewniona jest poprzez wciskaną rurę stalową o średnicy równej średnicy wykonywanego pala. Rura obsadowa wyprzedza świder spiralny lub kubełkowy, który wybiera grunt do projektowanej rzędnej, dno otworu zostaje wyczyszczone i następuje montaż zbrojenia oraz zabetonowanie pala rurą kontraktor.

pale prefabrykowane zamość

Pale prefabrykowane

Pale prafabrykowane są to pale należące do grupy pali przemieszczeniowych. Wbijane kafarem lub pogrążane metodą wibracyjną. Mogą być wykonane z rur i kształtowników stalowych, drewniane i żelbetowe.

mikropale zamość

Mikropale

Mikropale czyli pale ale małych średnic do fi 300mm. Wykonujemy mikropale wiercone w systemach samowiercących takich Titan, Dywi Drill, SAS, Arco jak również z przewiertem wstępnym.

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne to konstrukcje oporowe najczęściej stalowe, stanowiące zabezpieczenie stateczności ścian głębokich wykopów. Głównie wykorzystywane jako konstrukcja tymczasowa, szczególnie tam gdzie istnieje konieczność ograniczenia dopływu wody do wykopu. Ścianki oporowe tracone ze względów ekonomicznych często wykonywane są z grodzic PCV.

ścianka berlińska zamość

Ściana berlińska

Ścianka berlińska konstrukcja oporowa wykonana z pionowych słupów – najczęściej dwuteowników i drewnianym wypełnieniu poziomym między słupami. Kształtowniki stalowe montowane są za pomocą młotów wibracyjnych i kafarów lub w przypadku gdy oddziaływanie drgań jest niedopuszczalne betonowane w wywiercone otwory.

Palisada z pali CFA zamość

Palisada z pali CFA

Palisada z pali CFA czyli konstrukcja zabezpieczająca stateczność ścian wykopu, stosowana głównie w miejscach gdzie wymagana jest duża sztywność i małe przemieszczenia obudowy np. w sąsiedztwie istniejących budynków.