Pale fundamentowe

Fundamenty palowe, zabezpieczanie głębokich wykopów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu posadowień pośrednich i zabezpieczania głębokich wykopów.
W ramach głębokiego fundamentowania wykonujemy pale w technologii CFA, FDP, w rurach obsadowych, wbijane pale prefabrykowane oraz kolumny betonowe CMC. Zabezpieczenia głębokich wykopów wykonujemy w technologiach: ścianek szczelnych i obudowy berlińskiej.
Nasze realizacje wykonywane są od fazy projektowej do zakończenia prac na budowie.

Oferujemy

Panele CFA

Pale CFA

PALE CFA (Continous Flight Auger) nazywane również FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) - są to pale wiercone świdrem ślimakowym w następujących etapach: wiercenie do projektowanej rzędnej, podciąganie świdra z jednoczesnym pompowaniem betonu przez rdzeń świdra oraz montaż zbrojenia w świeżą mieszankę betonową.

Dowiedz się więcej

Pale FDP

Pale FDP (Full Displacement Piles) – przemieszczeniowe pale wiercone wykonywane w fazach takich jak pale CFA z tą różnica, że dzięki specjalnej geometrii świdra grunt nie jest przemieszczany na powierzchnię tylko na boki i pod podstawę formowanego pala. Dogęszczenie gruntu wokół pala powoduje zwiększenie jego nośności.

Dowiedz się więcej
Pale FDP

Kolumny betonowe CMC

Betonowe kolumny przemieszczeniowe

Stosowane są głównie do wzmacniania podłoża pod nasypy i płyty fundamentowe. Technologia ta jest bardzo wydajna i powoduje znaczne ograniczenie osiadań obiektów budowlanych. Do formowania kolumn wzmacniających podłoże wykorzystywane są maszyny do wykonywania przemieszczeniowych paliwierconych w systemie bezurobkowym, z użyciem świdra rozpychającego grunt na boki. Kolumny te wzmacniają podłoże, zagęszczając luźne grunty piaszczyste lub „zbrojąc” słabe grunty spoiste i organiczne. Kolumny są formowane z betonu słabszego niż pale (zwykle B10–B20, w zależności od wymaganej podatności), nie muszą być zagłębione w grunt nośny,wystarczy gdy tylko sięgają jego stropu. Zaletą kolumn przemieszczeniowych, jest możliwość formowania ich również w warstwach bardzo słabych gruntów. Dzięki ciągłemu procesowi tłoczenia mieszanki betonowej, która rozpycha słaby grunt i tworzy w nim pogrubienia trzonu, małe jest niebezpieczeństwo „rozpłynięcia się” lub osłabionych przewarstwień kolumn.

Dowiedz się więcej

Pale w rurach obsadowych

są to pale wiercone wielkośrednicowe. Stateczność ścian zapewniona jest poprzez wciskaną rurę stalową o średnicy równej średnicy wykonywanego pala. Rura obsadowa wyprzedza świder spiralny lub kubełkowy, który wybiera grunt do projektowanej rzędnej, dno otworu zostaje wyczyszczone i następuje montaż zbrojenia oraz zabetonowanie pala rurą kontraktor.

Dowiedz się więcej
pale w rurze osłonowej

stalowe pale prefabrykowane

Pale prefabrykowane

Pale należące do grupy pali przemieszczeniowych. Wbijane kafarem lub pogrążane metodą wibracyjną. Mogą być wykonane z rur i kształtowników stalowych, drewniane i żelbetowe.

Dowiedz się więcej

Mikropale

Pale małych średnic do fi 300mm. Wykonujemy mikropale wiercone w systemach samowiercących takich Titan, Dywi Drill, SAS, Arco jak również z przewiertem wstępnym.

Dowiedz się więcej
Kotwy gruntowe

Grodzice stalowe

Ścianki szczelne

konstrukcje oporowe najczęściej stalowe, stanowiące zabezpieczenie stateczności ścian głębokich wykopów. Głównie wykorzystywane jako konstrukcja tymczasowa, szczególnie tam gdzie istnieje konieczność ograniczenia dopływu wody do wykopu. Ścianki oporowe tracone ze względów ekonomicznych często wykonywane są z grodzic PCV.

Dowiedz się więcej

Ścianka berlińska

konstrukcja oporowa wykonana z pionowych słupów – najczęściej dwuteowników i drewnianym wypełnieniu poziomym między słupami. Kształtowniki stalowe montowane są za pomocą młotów wibracyjnych i kafarów lub w przypadku gdy oddziaływanie drgań jest niedopuszczalne betonowane w wywiercone otwory. Drewniane krawędziaki – kantówki, instalowane są na bieżąco wraz z pogłębianiem wykopu. Ze względu na brak szczelności takiej zabudowy i możliwość rozluźnienia gruntu za konstrukcją oporową nie stosuje się jej gdy dno wykopu znajduję się poniżej zwierciadła wody i w gęstej zabudowie.

Dowiedz się więcej
Berlinka 2018

Palisada CFA Jaworzno

Palisada z pali CFA

konstrukcja zabezpieczająca stateczność ścian wykopu, stosowana głównie w miejscach gdzie wymagana jest duża sztywność i małe przemieszczenia obudowy np. w sąsiedztwie istniejących budynków. Składa się z pali CFA wykonywanych jeden obok drugiego, najczęściej zbrojenie montuje się w co drugim palu lub naprzemiennie zbrojony jest każdy pal dwuteownikami i koszami zbrojeniowymi.

Dowiedz się więcej